โครงการหลวง
1. หลักการและเหตุผล
 
              โครงการหลวงเกิดขึ้นด้วยพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเจาะจงดำเนินการพัฒนาและบำรุง
รักษาต้นน้ำลำธารในบริเวณป่าเขาในภาคเหนือ เพื่อบรรเทาอุทกภัยในที่ลุ่มตอนล่าง ด้วยเหตุผลที่พื้นที่เหล่านี้เป็นเขตแดนชาว
ไทยภูเขา จึงทรงมีโอกาสพัฒนาชาวเขาชาวดอยให้อยู่ดีกินดี ให้เลิกการปลูกฝิ่น เลิกการตัดไม้ทำลายป่า ทำไร่เลื่อยลอย และ
เลิกการค้าไม้เถื่อน ของเถื่อน อาวุธยุทโธปกรณ์นอกกฎหมาย ทรงพัฒนาช่วยเหลือให้ปลูกพืชหมุนเวียนที่มีคุณค่าสูง ขนส่งง่าย
ปลูกข้าวไร่ และเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อบริโภค รวมคุณค่าผลผลิตแล้วให้ได้คุณค่าแทนการปลูกฝิ่น ทั้งๆที่งานของโครงการนี้กินเวลา
ยาวนานกว่าจะเกิดผลได้ ต้องใช้เวลานานนับสิบปี การดำเนินงานจะยากลำบากสักเพียงใดมิได้ทรงท้อถอย การพัฒนาค่อยๆได้
ผลดีขึ้นๆ ชาวเขาชาวดอยจึงมีความจงรักภักดี เรียกพระองค์ว่า“พ่อหลวง” และเรียกสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถว่า
“แม่หลวง” โครงการของทั้งสองพระองค์จึงเรียกว่า “โครงการหลวง” จนถึงปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรด
เกล้าฯ ให้เปลี่ยนสถานะภาพของโครงการฯ มาเป็นมูลนิธิ เรียกว่า “มูลนิธิโครงการหลวง” และได้มีจัดตั้งศูนย์พัฒนา โครงการ
หลวง เพื่อดูแลงานด้านการพัฒนา ปัจจุบัน โครงการหลวงทั้งหมด กระจายอยู่ใน 5 จังหวัดของภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่
เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา และ ลำพูน จำนวนทั้งสิ้น 36 โครงการ
 
               กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และการถ่ายทอดความรู้ด้านการบัญชีให้สถาบันเกษตรกร และเกษตรกร มีโอกาสได้ทำงานรับใช้สนอง
เบื้องยุคลบาทโดยการเข้าไปช่วยเหลือให้คำแนะนำด้านการวางระบบบัญชี การควบคุมภายใน แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง และถ่ายทอดความรู้ด้านการบัญชีให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ตลอดจนตรวจ
สอบติดตามความสัมฤทธิ์ผล ในการปฏิบัติงาน
 
2. วัตถุประสงค์              
 
               เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงิน การบัญชี ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ได้แก่ 
     2.1 ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและงานโครงการหัตถกรรมมีความรู้ด้านบัญชี โดยการสอนแนะนำด้านการเงิน
การบัญชี และการวางระบบการควบคุมภายใน 
     2.2 เด็ก เยาวชน/สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงมีความรู้ด้านบัญชี และรักการจดบันทึกบัญชี
 
3. เป้าหมาย             
 
              กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่โครงการหลวง จำนวน 572 คน ได้แก่
     3.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและงานโครงการหัตถกรรม
     3.2 บุตรหลาน/สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง 30 หมู่บ้านๆ ละ 20 คน ในพื้นที่ 5 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา
ลำพูน แม่ฮ่องสอน)
 
4. วิธีดำเนินการ
 
     4.1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับจังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย ดำเนินการ
(1) จัดทำแผนอบรมและแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
(2) เตรียมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เพื่อทำหน้าที่ติดตามสอนแนะนำเกษตรกรเป้าหมาย
(3) สอนแนะนำการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ
(4) สอนแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรมบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน
และมีความพร้อมในการเรียนรู้
(5) บันทึกฐานข้อมูลเกษตรกรในระบบฐานข้อมูลของโครงการฯ
(6) อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีติดตามสอนแนะนำกลุ่มเป้าหมาย 2 ครั้ง และเก็บข้อมูลตัวเลขการบันทึกบัญชี
ของกลุ่มเป้าหมาย
(7) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่กรมฯ กำหนด
     4.2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการ ประมาณปีละ 1 ครั้ง
     4.3 สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยีกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานพร้อมกับสนับสนุนเอกสารแผ่น
พับ สมุดบัญชี และสื่อการสอน รวมทั้งติดตามประเมินผลความสำเร็จของโครงการฯ
 
5. ผู้ดำเนินการ
 
               สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน แม่ฮ่องสอน
 
6. งบประมาณโครงการ
 
              งบประมาณจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 
     7.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการงานหัตถกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
ระบบบัญชี การควบคุมภายใน และสามารถจัดทำบัญชีได้
     7.2 เด็กนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงมีความรู้ ด้านบัญชี รักการจดบันทึกบัญชีนักเรียน
มีความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายอย่างง่าย และสามารถจัดทำบัญชีได้
 
8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
 
     8.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการงานหัตถกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
ระบบบัญชี การควบคุมภายใน และสามารถจัดทำบัญชีได้
     8.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสอนบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนสามารถทำบัญชีได้ ร้อยละ 20 ของเกษตรกรเป้าหมายตาม
โครงการ
  Copy Right © 2016 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย 1107/42 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
Tel:053-744-698 Fax:053-744-278 E-mail: cadcr@cad.go.th
Support Internet Explorer version 9 ขั้นไป