สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรายร่วมเป็นวิทยากรอบรม หลักสูตร “การจัดทำบัญชีครัวเรือน”เรือนจำกลางเชียงราย ดำเนินการตามโครงการในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำชั่วคราวดอยราง เรือนจำกลางเชียงราย เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใช้ได้จริงภายหลังพ้นโทษ  เป็นการสร้างกำลังใจให้กับผู้ต้องขังและยังทำให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสในการกลับคืนสู่สังคม  โดยมีทักษะที่สามารถดำรงชีวิตที่พึ่งตนเองได้ไม่หวนกลับไปกระทำผิดอีก และจะต้องดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ ให้แก่ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการกำลังใจฯ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๖๐ คน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรายร่วมเป็นวิทยากร โดย นางอมรรัตน์  กิติศรี  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ อบรมหลักสูตร “การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ” แก่ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการฯ ในวันพุธ ที่ ๒๗  กรกฏาคม ๒๕๕๔ ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง  ตำบลดอยฮาง  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
คุณกังวลกับปัญหาหมอกควันไฟที่ประสบอยู่ทุกวันนี้มากน้อยแค่ไหน?
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 999 โปรแกรมบัญชี CAD HUB การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม SEVA 2010
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา Web Services COOP HUB พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ Peer Group CFSAWS : SS CFSAWS : SS
ENG WAY 1111 สายด่วน ของรัฐบาล Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108 E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554