สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรายร่วมเป็นวิทยากรอบรม หลักสูตร “การจัดทำบัญชีครัวเรือน”เรือนจำกลางเชียงราย ดำเนินการตามโครงการในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำชั่วคราวดอยราง เรือนจำกลางเชียงราย เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใช้ได้จริงภายหลังพ้นโทษ  เป็นการสร้างกำลังใจให้กับผู้ต้องขังและยังทำให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสในการกลับคืนสู่สังคม  โดยมีทักษะที่สามารถดำรงชีวิตที่พึ่งตนเองได้ไม่หวนกลับไปกระทำผิดอีก และจะต้องดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ ให้แก่ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการกำลังใจฯ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๖๐ คน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรายร่วมเป็นวิทยากร โดย นางอมรรัตน์  กิติศรี  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ อบรมหลักสูตร “การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ” แก่ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการฯ ในวันพุธ ที่ ๒๗  กรกฏาคม ๒๕๕๔ ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง  ตำบลดอยฮาง  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  Copy Right © 2016 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย 1107/42 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
Tel:053-744-698 Fax:053-744-278 E-mail: cadcr@cad.go.th
Support Internet Explorer version 9 ขั้นไป