สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ผลักดันโครงการภูมิปัญญาทางบัญชีชี้ทางธรรม มุ่งมั่นพัฒนาสามเณรนักเรียนจัดทำบัญชีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย โดยนายวันชัย แสงนาค นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรายพร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด นำ "โครงการอบรมโปรแกรมสหกรณ์ นักเรียน เจ้าหน้าที่"ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มจังหวัดเชียงราย ในโครงการพระราชดำริ ฯ จำนวน 12วัด ในพื้นที่จังหวีดเชียงราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  โดยมุ่งหวังพัฒนาสามเณรนักเรียน ให้เห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชี ตลอดจนปลูกฝังให้สามารถนำบัญชีไปช่วยเหลือผู้ปกครอง โรงเรียน คนในชุมชน รู้รายรับ–รายจ่าย เพื่อสร้างวิถีเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบุญเรืองวิทยา ตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

          ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พระครูสุนทรป เจ้าคณะอำเภอแม่ลาว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการภูมิปัญญาทางบัญชีชี้ทางธรรม โดยมีวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ให้การอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย และอบรมโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์โรงเรียน (CAD_KID)

 
คุณกังวลกับปัญหาหมอกควันไฟที่ประสบอยู่ทุกวันนี้มากน้อยแค่ไหน?
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 999 โปรแกรมบัญชี CAD HUB การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม SEVA 2010
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา Web Services COOP HUB พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ Peer Group CFSAWS : SS CFSAWS : SS
ENG WAY 1111 สายด่วน ของรัฐบาล Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108 E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554