สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ผลักดันโครงการภูมิปัญญาทางบัญชีชี้ทางธรรม มุ่งมั่นพัฒนาสามเณรนักเรียนจัดทำบัญชีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย โดยนายวันชัย แสงนาค นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรายพร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด นำ "โครงการอบรมโปรแกรมสหกรณ์ นักเรียน เจ้าหน้าที่"ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มจังหวัดเชียงราย ในโครงการพระราชดำริ ฯ จำนวน 12วัด ในพื้นที่จังหวีดเชียงราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  โดยมุ่งหวังพัฒนาสามเณรนักเรียน ให้เห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชี ตลอดจนปลูกฝังให้สามารถนำบัญชีไปช่วยเหลือผู้ปกครอง โรงเรียน คนในชุมชน รู้รายรับ–รายจ่าย เพื่อสร้างวิถีเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบุญเรืองวิทยา ตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

          ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พระครูสุนทรป เจ้าคณะอำเภอแม่ลาว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการภูมิปัญญาทางบัญชีชี้ทางธรรม โดยมีวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ให้การอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย และอบรมโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์โรงเรียน (CAD_KID)

  Copy Right © 2016 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย 1107/42 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
Tel:053-744-698 Fax:053-744-278 E-mail: cadcr@cad.go.th
Support Internet Explorer version 9 ขั้นไป