"รู้บัญชีรู้วิธีการทำนา" โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์         การอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ ๒ (สิงห์ ๖) ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ไร่เชิญตะวัน ของท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย โดย นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว และ ครูบัญชีดีเด่นจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา มะโนสมบัติ ได้สอนแนะการจัดทำบัญชีให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนาในจังหวัดเชียงรายมาเข้ารับการอบรมจำนวน ๕๖๐ คน
 
คุณกังวลกับปัญหาหมอกควันไฟที่ประสบอยู่ทุกวันนี้มากน้อยแค่ไหน?
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 999 โปรแกรมบัญชี CAD HUB การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม SEVA 2010
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา Web Services COOP HUB พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ Peer Group CFSAWS : SS CFSAWS : SS
ENG WAY 1111 สายด่วน ของรัฐบาล Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108 E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554