"รู้บัญชีรู้วิธีการทำนา" โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์         การอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ ๒ (สิงห์ ๖) ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ไร่เชิญตะวัน ของท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย โดย นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว และ ครูบัญชีดีเด่นจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา มะโนสมบัติ ได้สอนแนะการจัดทำบัญชีให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนาในจังหวัดเชียงรายมาเข้ารับการอบรมจำนวน ๕๖๐ คน
  Copy Right © 2016 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย 1107/42 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
Tel:053-744-698 Fax:053-744-278 E-mail: cadcr@cad.go.th
Support Internet Explorer version 9 ขั้นไป