หน้าหลัก
ประวัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วิสัยทัศน์
โครงสร้างบริหาร
แผนการปฎิบัติงาน
สถานที่ตั้ง
อัตรากำลัง
หลักภารกิจ 5 ส
อีเมลล์
Intranet
โปรแกรมกรมตรวจฯ
รายงานประจำปี
กระดานข่าว
จัดซื้อจัดจ้าง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
สตท.๗
สตส.เชียงใหม่
สตส.เชียงราย
สตส.ลำปาง
สตส.พะเยา
สตส.ลำพูน
สตส.แม่ฮ่องสอน
 
 

 

 
 
"รู้บัญชีรู้วิธีการทำนา" โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์         การอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ ๒ (สิงห์ ๖) ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ไร่เชิญตะวัน ของท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย โดย นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว และ ครูบัญชีดีเด่นจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา มะโนสมบัติ ได้สอนแนะการจัดทำบัญชีให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนาในจังหวัดเชียงรายมาเข้ารับการอบรมจำนวน ๕๖๐ คน
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายสมพงษ์ ทองสถิตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  ๗
นางสาวนันทนา  น้อยบุญเติม
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 
คุณกังวลกับปัญหาหมอกควันไฟที่ประสบอยู่ทุกวันนี้มากน้อยแค่ไหน?
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Dowload แบบฟอร์ม
แบบสอบถามความเชื่อมั่น
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ระบบสืบค้นข้อมูล
สภาวิชาชีพบัญชี
ระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคล
ส.อ.ข้าราชการกรมฯ
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์
E-learning
ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 999 โปรแกรมบัญชี CAD HUB การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม SEVA 2010
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา Web Services COOP HUB พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ Peer Group CFSAWS : SS CFSAWS : SS
ENG WAY 1111 สายด่วน ของรัฐบาล Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108 E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554