เชียงราย VS บุรีรัมย์                 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรายร่วมสนับสนุนชิงถ้ายพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตาม "โครงการประกวดแข่งขันชุมชนต้นแบบ การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตข้าว(ข้าวพันไร่)" เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC และแข่งขันข่าวพันไร่กับจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการสอนแนะนำการจัดทำบัญชีเน้นบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โดย นางยุวดี เชื้อเมืองพาน อาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี พร้อมทีมงานโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
  Copy Right © 2016 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย 1107/42 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
Tel:053-744-698 Fax:053-744-278 E-mail: cadcr@cad.go.th
Support Internet Explorer version 9 ขั้นไป