เชียงราย VS บุรีรัมย์                 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรายร่วมสนับสนุนชิงถ้ายพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตาม "โครงการประกวดแข่งขันชุมชนต้นแบบ การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตข้าว(ข้าวพันไร่)" เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC และแข่งขันข่าวพันไร่กับจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการสอนแนะนำการจัดทำบัญชีเน้นบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โดย นางยุวดี เชื้อเมืองพาน อาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี พร้อมทีมงานโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 
คุณกังวลกับปัญหาหมอกควันไฟที่ประสบอยู่ทุกวันนี้มากน้อยแค่ไหน?
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 999 โปรแกรมบัญชี CAD HUB การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม SEVA 2010
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา Web Services COOP HUB พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ Peer Group CFSAWS : SS CFSAWS : SS
ENG WAY 1111 สายด่วน ของรัฐบาล Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108 E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554