อาชีพทำกินรายได้เสริมทำที่บ้าน          วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย นำโดย นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดฯจัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพทำน้ำผลไม้ปั่น ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่บุคลากร โดยการสาธิตและฝึกปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
  Copy Right © 2016 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย 1107/42 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
Tel:053-744-698 Fax:053-744-278 E-mail: cadcr@cad.go.th
Support Internet Explorer version 9 ขั้นไป