สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Chiangrai Provincial Cooperative Auditing Office

  • facebook

ข้าราชการ
   
 
คุณวิมลรัตน์  จันทร์สกาว
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
คุณวันชัย แสงนาค
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
คุณสิริเกษ ศิลป์พิทักษ์สกุล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ
คุณเฌณิศา ดาวลาม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ
     
คุณกิ่งดาว สัญสุวรรณ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ
คุณนาตยา สังเกตุ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ปฎิบัติการ
คุณพงษ์พิพัฒน์ ดอกจือ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ปฎิบัติการ
     
คุณรพีพรรณ เยาว์ธานี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ปฎิบัติการ
คุณนันทิดา อาษากุล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ปฎิบัติการ
คุณปานจันทร์ สุวรรณประเสริฐ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ปฎิบัติการ
     
คุณอาทิตยา คำฟอง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ปฎิบัติการ
คุณฐิติมา  ยาสมุทร
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ปฎิบัติการ
 คุณลำดวน  ชาติวิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ปฎิบัติการ
     
 
 คุณเกศทิพย์  นามะยอม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ปฎิบัติการ
 
 
คุณนุชจรี  งอกขึ้น
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ปฎิบัติการ
     
     
     
     
 
 
Copyright © cadcr. All rights reserved. < http://chiangrai.cad.go.th >
Support Chrome และ Internet Explorer version 9 ขั้นไป