วางรูปแบบบัญชี
 
               เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนใหม่ กิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่หรือปรับปรุงแบบบัญชีมีการจัดประเภทบัญชีแบบฟอร์ม วิธีการจัดทำเอกสารและสมุดบัญชี เพื่อการบันทึกการควบคุม และรายงานผลของรายงานต่างๆ ทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับธุรกิจ
 
  งานสอนแนะบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 
               การควบคุมการสอบบัญชีสถาบันเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นไปตามมาตราฐานการสอบบัญชีที่รองรับทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์และคำแนะนำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
               ดำเนินการสอบบัญชีสถาบันเกษตรและสหกรณ์ ได้สำเร็จลุล่วงตามกฎหมายและเป็นไปตามความมุ่งหมายของทางราชการและนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
  งานวิชาการ
 
              ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี และการจัดระบบการควบคุมทางธุรกิจ 
              ศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการ และการควบคุมภายในของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาอบรม และแก้ไขการปรับปรุงบริหารงาน 
              จัดให้มีข้อมูลสถิติการเงินและข้อมูลอื่นๆ เพื่อการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มการเกษตรกรเพื่อประกอบการพิจารณา ของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
              ศึกษาธุรกิจของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่เปลี่ยนไป เพื่อการแก้ไขปรับปรุงระบบบัญชีให้เหมาะสม
 
   งานบริหารทั่วไป
 
              กำหนดแผนปฎิบัติงาน งบประมาณ และรายงานผลการปฎิบัติงาน ตามคำสั่ง คำแนะนำ และนโยบายของกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์
              ดำเนินการและควบคุมดูแลงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานจัดระบบงานสำนักงาน งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานการเงินและการบัญชี งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานพิมพ์และงานแจกจ่ายเอกสาร และปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
คุณกังวลกับปัญหาหมอกควันไฟที่ประสบอยู่ทุกวันนี้มากน้อยแค่ไหน?
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 999 โปรแกรมบัญชี CAD HUB การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม SEVA 2010
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา Web Services COOP HUB พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ Peer Group CFSAWS : SS CFSAWS : SS
ENG WAY 1111 สายด่วน ของรัฐบาล Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108 E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554