หน้าหลัก
ประวัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วิสัยทัศน์
โครงสร้างบริหาร
แผนการปฎิบัติงาน
สถานที่ตั้ง
อัตรากำลัง
หลักภารกิจ 5 ส
อีเมลล์
Intranet
โปรแกรมกรมตรวจฯ
รายงานประจำปี
กระดานข่าว
จัดซื้อจัดจ้าง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
สตท.๗
สตส.เชียงใหม่
สตส.เชียงราย
สตส.ลำปาง
สตส.พะเยา
สตส.ลำพูน
สตส.แม่ฮ่องสอน
 
 

 

 
 
 
 
  วางรูปแบบบัญชี
 
               เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนใหม่ กิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่หรือปรับปรุงแบบบัญชีมีการจัดประเภทบัญชีแบบฟอร์ม วิธีการจัดทำเอกสารและสมุดบัญชี เพื่อการบันทึกการควบคุม และรายงานผลของรายงานต่างๆ ทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับธุรกิจ
 
  งานสอนแนะบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 
               การควบคุมการสอบบัญชีสถาบันเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นไปตามมาตราฐานการสอบบัญชีที่รองรับทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์และคำแนะนำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
               ดำเนินการสอบบัญชีสถาบันเกษตรและสหกรณ์ ได้สำเร็จลุล่วงตามกฎหมายและเป็นไปตามความมุ่งหมายของทางราชการและนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
  งานวิชาการ
 
              ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี และการจัดระบบการควบคุมทางธุรกิจ 
              ศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการ และการควบคุมภายในของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาอบรม และแก้ไขการปรับปรุงบริหารงาน 
              จัดให้มีข้อมูลสถิติการเงินและข้อมูลอื่นๆ เพื่อการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มการเกษตรกรเพื่อประกอบการพิจารณา ของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
              ศึกษาธุรกิจของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่เปลี่ยนไป เพื่อการแก้ไขปรับปรุงระบบบัญชีให้เหมาะสม
 
   งานบริหารทั่วไป
 
              กำหนดแผนปฎิบัติงาน งบประมาณ และรายงานผลการปฎิบัติงาน ตามคำสั่ง คำแนะนำ และนโยบายของกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์
              ดำเนินการและควบคุมดูแลงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานจัดระบบงานสำนักงาน งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานการเงินและการบัญชี งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานพิมพ์และงานแจกจ่ายเอกสาร และปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
รูปกิจกรรมกิจกรรมด้านงานสอบบัญชี

 
 
 
 
นายสมปอง อินทร์ทอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายสมพงษ์ ทองสถิตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  ๗
นางสาวนันทนา  น้อยบุญเติม
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
 
คุณกังวลกับปัญหาหมอกควันไฟที่ประสบอยู่ทุกวันนี้มากน้อยแค่ไหน?
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Dowload แบบฟอร์ม
แบบสอบถามความเชื่อมั่น
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
ระบบสืบค้นข้อมูล
สภาวิชาชีพบัญชี
ระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคล
ส.อ.ข้าราชการกรมฯ
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์
E-learning
ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 999 โปรแกรมบัญชี CAD HUB การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม SEVA 2010
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา Web Services COOP HUB พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ Peer Group CFSAWS : SS CFSAWS : SS
ENG WAY 1111 สายด่วน ของรัฐบาล Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108 E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554