วางรูปแบบบัญชี
 
               เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนใหม่ กิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่หรือปรับปรุงแบบบัญชีมีการจัดประเภทบัญชีแบบฟอร์ม วิธีการจัดทำเอกสารและสมุดบัญชี เพื่อการบันทึกการควบคุม และรายงานผลของรายงานต่างๆ ทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับธุรกิจ
 
  งานสอนแนะบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 
               การควบคุมการสอบบัญชีสถาบันเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นไปตามมาตราฐานการสอบบัญชีที่รองรับทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์และคำแนะนำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
               ดำเนินการสอบบัญชีสถาบันเกษตรและสหกรณ์ ได้สำเร็จลุล่วงตามกฎหมายและเป็นไปตามความมุ่งหมายของทางราชการและนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
  งานวิชาการ
 
              ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี และการจัดระบบการควบคุมทางธุรกิจ 
              ศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการ และการควบคุมภายในของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาอบรม และแก้ไขการปรับปรุงบริหารงาน 
              จัดให้มีข้อมูลสถิติการเงินและข้อมูลอื่นๆ เพื่อการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มการเกษตรกรเพื่อประกอบการพิจารณา ของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
              ศึกษาธุรกิจของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่เปลี่ยนไป เพื่อการแก้ไขปรับปรุงระบบบัญชีให้เหมาะสม
 
   งานบริหารทั่วไป
 
              กำหนดแผนปฎิบัติงาน งบประมาณ และรายงานผลการปฎิบัติงาน ตามคำสั่ง คำแนะนำ และนโยบายของกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์
              ดำเนินการและควบคุมดูแลงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานจัดระบบงานสำนักงาน งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานการเงินและการบัญชี งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานพิมพ์และงานแจกจ่ายเอกสาร และปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
  Copy Right © 2016 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย 1107/42 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
Tel:053-744-698 Fax:053-744-278 E-mail: cadcr@cad.go.th
Support Internet Explorer version 9 ขั้นไป