สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Chiangrai Provincial Cooperative Auditing Office


 
    1  


 
บัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 1107/42 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์. 053-744-698, 086-431-0866 โทรสาร. 053-744-278 โทร (มท.) 26189 Website : http://chiangrai.cad.go.th E-Mail : cadcr@cad.co.th