สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Chiangrai Provincial Cooperative Auditing Office


 
    1  


 
                 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ 1107/42 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.รอบเวียง จ.เชียงราย เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 (เชียงใหม่) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชึ่งได้จัดตั่งสำนักงานเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2525 โดยครั้งแรกชื่อ"สำนักงานตรวจสอบกิจการสถาบันเกษตรกรจังหวัดเชียงราย"ต่อมา ปี พ.ศ. 2526 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น"สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงราย" และในปี พ.ศ. 2527 ได้ตัดคำว่า "จังหวัด"ออก ชื่อ"สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย"จวบจนถึงปัจจุบัน โดยเป็นไปตามนโยบายการกระจายจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค เนื่องจากปริมาณงานด้านจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งการดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้น และเพื่อการให้คำแนะนำการบริหารด้านการเงินการบัญชี การสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้แจ้งผลการดำเนินงานให้แก่สมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ทันตามที่กฎหมายกำหนด
                 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ยังคงมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำการบริหารด้านการเงินการบัญชีเช่นเดิมซึ่งเป็นการแบ่งงานส่วนหนึ่ง ทำให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ได้ให้คำแนะนำ และตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอื่นได้เพิ่มมากขึ้นนอกจากงานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแล้ว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ยังได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สอนแนะการจัดทำบัญชีรายบุคคล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่เน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ประชาชน โดยให้ประชาชนรู้จักการจัดทำบัญชี รายรับ –จ่ายในครัวเรือนและการประกอบอาชีพ เพื่อรู้ต้นทุนในการประกอบอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และรู้จักการเก็บออมเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้กับตนเอง
 
1.นายจำลอง ปรีชาชน 18 ก.พ. 2525 - 31 ม.ค. 2526
2.นายสุพัฒน์ ศานติรัตน์ 01 ก.พ. 2526 - 30 ก.ย. 2531
3.นายวิรัช ทวีทุน 01 ต.ค. 2531 - 24 ม.ค. 2535
4.นายสุพัฒน์ ศานติรัตน์ 27 ม.ค. 2535 - 06 ม.ค. 2536
5.นางสาวยุพดีลิ่มวงศ์ 07 ม.ค. 2536 - 30 ก.ย. 2536
6.นายไพศาล คงปั้น 01 ต.ค. 2536 - 30 ก.ย. 2541
7.นายพิศิษฐ์ ดิษฐโชติ 01 ต.ค. 2541 - 30 ก.ย. 2546
8.นางสุนีย์ พิทักษ์วาปี 01 ต.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2553
9.นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว 01 ต.ค. 2553 - 16 ก.ค. 2557
10.นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม 16 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2562
11.นางจีราภรณ์ ศิริสุข 18 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน