สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

Chiangrai Provincial Cooperative Auditing Office


 
    1  


 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทและการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 – 10 เปลี่ยนแปลงไป และการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการปฏิบัติงาน โดยได้แบ่งงานภายในของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เป็น ดังนี้
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน โดยใช้ระบบ Back office เช่น โปรแกรมระบบสารบรรณ โปรแกรมระบบวันลา เป็นงานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณ และการบริหารพัสดุ
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
 
- สร้างความตื่นตัวในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบโดยจัดทำรายงาน ภาวะเศรษฐกิจของแต่ละสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และ ประชุมเสนอภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
- ประเมินความพร้อมเบื้องต้นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และมาตรฐานการสอบบัญชีรับรองทั่วไป
- กำกับดูแลงานสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
 
- ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีโดยการสอบทานและให้ความเห็นชอบในผลงานผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี
- สอบทานความถูกต้องของการกำหนดแนวการสอบบัญชี การปฏิบัติงานตรวจสอบ การแสดงความเห็นต่องบการเงินและการจัดทำรายงานการสอบบัญชี ของผู้สอบบัญชี จากกระดาษทำการงบการเงินและเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งรายงานการสอบบัญชี
- สอบทาน วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรจากรายงานการสอบบัญชีงบการเงินและกระดาษทำการของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
- สรุปและแจ้งผลการวิเคราะห์ฐานการเงิน เพื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
 
- บันทึกข้อมูลตามระบบงานและประมวลผลข้อมูลการปฏิบัติงานตามกระบวนการตรวจสอบบัญชี
- ประมวลผลข้อมูลภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อจัดทำเป็นรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินรายจังหวัด
- ใช้โปรแกรม ACL ช่วยตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์
- แนะนำการใช้และติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท และโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version II
 
- ตรวจสอบบัญชีของผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรที่เลิก
 
- สัมมนา นิเทศและเสริมสร้างความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อรองรับการตรวจสอบบัญชี ประจำปี ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่1 – 10 ที่สังกัด
- ให้ความรู้ด้านการเงินการบัญชีแก่เกษตรกรรายบุคคลตามโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรไทย
- ให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในโครงการต่างๆ อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โครงการส่งเสริมสหกรณ์ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โครงการกลุ่มอาชีพ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น